home  :  career  :  sitemap  :  contact us

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2555
โครงการฝึกทักษะประสบการณ์วิชาชีพ

News

โครงการฝึกทักษะประสบการณ์วิชาชีพ

 

 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 บริษัท เอมแพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท แอดวานซ์ อินโนเวชั่น แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ ศูนย์บริการการศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม ในโครงการฝึกทักษะประสบการณ์วิชาชีพ โดยศูนย์บริการการศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม จะให้การสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโทในหลักสูตรที่เปิดสอน ณ ศูนย์บริการการศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม แก่พนักงาน และ/หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท และจะร่วมมือกันในด้านวิชาการตามหลักสูตรต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ บริษัทจะรับนักศึกษาจากทางมหาวิทยาลัยดังกล่าว เข้าฝึกงานกับทางบริษัท และจะช่วยในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของมหาวิทยาลัยดังกล่าว เพื่อที่จะบรรลุวัตถุประสงค์แห่งความร่วมมือ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกันทั้งสองฝ่าย โดยโครงการนี้ได้เริ่ม จัดโปรแกรมฝึกสอนภาษาอังกฤษให้แก่พนักงานตั้งแต่ เดือน พฤษภาคม 2556 ทีผ่านมา

6 krungthep kritha Soi33 Kwang Saphansung Khet Saphansung Bangkok 10250
Tel: (+662) 736 1001, (+662) 368 3868, (+666) 63-009-8998, (+666) 63-009-9898.
E-mail: admin@aimgroup.in.th Fax: (+662) 736 1003