home  :  career  :  sitemap  :  contact us

วันที่ 5 ตุลาคม 2555
มอบเงินช่วยเหลือให้แก่พนักงานผู้ประสบอุทกภัย

เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงาน
 

6 krungthep kritha Soi33 Kwang Saphansung Khet Saphansung Bangkok 10250
Tel: (+662) 736 1001, (+662) 368 3868, (+666) 63-009-8998, (+666) 63-009-9898.
E-mail: admin@aimgroup.in.th Fax: (+662) 736 1003