home  :  career  :  sitemap  :  contact us

วันที่ 13 กันยายน 2556
ได้รับเกียรติบัตรและป้ายประกาศเกียรติคุณ “โครงการโรงงานสีขาว”

 

         บริษัท แอดวานซ์ อินโนเวชั่น แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (“เอมไทย”) ได้รับเกียรติบัตรและป้าย  ประกาศเกียรติคุณ “โครงการโรงงานสีขาว” ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดฉะเชิงเทรา  โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ  ทั้งนี้ เอมไทยได้ผ่านหลักเกณฑ์ในการพิจารณาในระดับที่ 1 ซึ่งเป็นการผ่านตามเกณฑ์ทั้งหมด 8 ข้อ โดยนาย  สนธยา รังสีพรหม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เป็นตัวแทนบริษัทเข้ารับเกียรติบัตรจาก นายไพศาล วิมลรัตน์ รองผู้ว่า  ราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ 10 กันยายน 2556 ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท แอนด์โฮเต็ล จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

 

6 krungthep kritha Soi33 Kwang Saphansung Khet Saphansung Bangkok 10250
Tel: (+662) 736 1001, (+662) 368 3868, (+666) 63-009-8998, (+666) 63-009-9898.
E-mail: admin@aimgroup.in.th Fax: (+662) 736 1003